Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Dossier w pigułce

Data i miejsce urodzenia
 • 18 luty 1955 roku w Krakowie

  Wykształcenie
 • 2002 - tytuł profesora
 • 1999 - stopień doktora habilitowanego
 • 1987 - stopień doktora nauk technicznych
 • 1980 - dyplom magistra inżyniera


  Dyscyplina naukowa
 • informatyka
 • elektronika

  Specjalność naukowa

 • rekonfigurowalne systemy obliczeniowe,
 • akceleracja obliczeń,
 • systemy wieloprocesorowe,
 • komputerowe sterowanie procesami
 • systemy wizyjne,
 • systemy cyfrowe,
 • układy programowalne.

  Aktualnie pełnione ważniejsze funkcje
  Dorobek naukowy
  Dorobek badawczo-wdrożeniowy
  • 5 patentów
  • 26 wdrożeń komputeryzacji linii technologicznych w przemyśle maszynowym
  • 8 wdrożeń w innych obszarach badań i przemysłu
  Dorobek dydaktyczny
  • wypromował 10 doktorów
  • wypromował ponad 100 magistrów i inżynierów
  • opracował i wdrożył 6 nowatorskich przedmiotów wraz z laboratoriami
  Działalność wychowawcza
  1. Ważniejsze działania
   • od 2020 Rada Organizacji Harcerskich i Skautowych przy Prezydencie RP
   • od 2016 Kapituła Medalu Harcerskiej Wdzięcznoœci im. Andrzeja Małkowskiego
   • od 2005 Kanclerz Kapituły Krzyża Honorowego ZHR
   • 2006-2010 Komisja Harcmistrzowska
   • 2004-2006 Przewodniczący ZHR
   • 2002-2003 V-ce Przewodniczący ZHR
   • 1992-1994 V-ce Przewodniczący ZHR
   • 1989-1991 Przewodniczący ZHP - rok założenia 1918
   • 1989 Współzałożyciel ZHR
   • 1982-1989 Rada Krajowa Konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej
   • 1980-1982 Krajowa Rada Porozumienia KIHAM
   • 1972-1977 Drużynowy 33 KDH im. hm Jana Bytnara
  2. Ponadto
   • komendant wielu obozów harcerskich stałych pod namiotami i wędrownych
   • wykładowca i komendant kursów instruktorskich
   • autor wielu opracowań wewnętrznych i regulaminów metodycznych
   • inicjator i współorganizator duszpasterstwa harcerek i harcerzy
  Działalność społeczna
  1. Ważniejsze działania
   • od 2018 Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie
   • od 2017 Przewodniczący Rady Innowacyjno - Naukowej Zakładów Mechanicznych "Tarnów" SA
   • 2016-2019 Przewodniczący Konwentu PWSZ w Tarnowie
   • od 2011 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego
   • 2007 Rada Konsultacyjno - Doradcza przy Prezesie Rady Ministrów
   • od 2006 Konwent na rzecz utworzenia Akademii Tarnowskiej
   • 2005 Komitet Honorowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
   • 2004-2006 Rada przy Rzeczniku Praw Dziecka
   • 2001-2002 Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
   • 2001-2002 Zespół do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
   • 1998-2001 Radca Prezesa Rady Ministrów w zakresie edukacji i wychowania młodego pokolenia
   • 1998 Zespół do Spraw Opracowania Raportu o Sytuacji Polskich Rodzin
   • 1998-1999 Zespół do Spraw Opracowania Programu Polityki Prorodzinnej Państwa
  2. Ponadto
   • autor wielu artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży
   • wygłaszał wiele referatów o wychowaniu
   • przedstawiał problemy młodzieży, harcerstwa i wychowania w Sekretariacie Episkopatu Polski
   • opiniodawca programów dotyczących edukacji, wychowania i młodzieży
  3. Ważniejsze wyróżnienia
   • 2002 Nagroda indywidualna Ministra za książkę Sprzętowe implementacje algorytmów przetwarzania obrazów w systemach wizyjnych czasu rzeczywistego
   • 2000 Medal Edukacji Narodowej
   • 1987 Nagroda NOT - II stopnia: za opracowanie: Hierarchiczny wielomikrokomputerowy system kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych
   • 1983 Nagroda Ministra II stopnia za działalność naukową za Przestrzennie rozdzielone systemy sterowania o konfiguracji wielo-mikroprocesorowej w zastosowaniu do automatyzacji procesów technologicznych
   • 1981 Nagroda Ministra III stopnia za działalność naukową za Opracowanie metod zastosowania mikroprocesorów oraz testowania systemów mikrokomputerowych sterujących procesy przemysłowe
   • 1990 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za pracę niepodległościową nadany przez Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018